DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI

 

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MOGILNIE  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

             filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

             część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

             brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

             mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

             filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  EWA JANOWCZYK, psse.mogilno@pis.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 318-87-60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą być obsłużone przez uprawnionego pracownika Stacji w miejscu ich zamieszkania lub w innym , przez nich wskazanym, po uzgodnieniu telefonicznym.  Osoby poruszające się na wózkach mogą dojechać do budynku Stacji od strony podwórza i zgłosić swoje przybycie poprzez naciśnięcie dzwonka; zostaną obsłużone w siedzibie Stacji na parterze (brak windy ).  Osoby przybyłe samochodem przystosowanym mogą wjechać na teren podwórza. Przybycie z psem asystującym należy uzgodnić telefonicznie. W szczególnych przypadkach potrzeby korzystania z tłumacza języka migowego należy zgłosić ten fakt telefonicznie w celu umożliwienia zorganizowania obsługi z takim tłumaczem.